Polityka prywatności

Drogi Pacjencie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, iż:

Administrator Pana/i Danych Osobowych.

Administratorem Pana/i Danych osobowych jest:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” Katarzyna Urbańska

ul. Długa 2, 09-505 Nowy Duninów.

Inspektor Ochrony Danych.

Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Aleksandra Urbańska

ul. Długa 2 09-505 Nowy Duninów

024 2610260

rejestracja@rodzinaduninow.pl

Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych.

Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Rodzina”.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z: Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Pan/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres.

Wskazany w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Odbiorca Pana/i danych osobowych.

Odbiorcą Pan/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Posiada Pan/i prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych,
  • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych (o ile w danym przypadku przysługuje),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski w sprawie realizacji Pan/i praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych,
  • listownie na adres naszej placówki,
  • mailowo na adres email: rejestracja@rodzinaduninow.pl

Wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przekonania, że Pana/i dane osobowe zostały naruszone. Wniesienie skargi przysługuje Pan/i od każdej czynności wykonanej przez Administratora Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Organem nadzorczym w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE ( rozporządzenie ogólne), informujemy, iż:

– Administratorem nagrań wizyjnych jest : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina”

– Inspektorem Ochrony Danych Osobowych : Aleksandra Urbańska , 09-505 Nowy Duninów, ul. Długa 2 , rejestracja@rodzinaduninow.pl

– Monitoring wizyjny został wprowadzony na podstawie art. 6 ust 1 lit f) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w tym zapewnienia ochrony osób i mienia;

– Nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nie przekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania;

– Nagrania mogą być przechowywane przez dłuższy okres w przypadku, gdy stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, w związku z powyższym termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania;

– Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być firmy przetwarzające dane osobowe na rzecz Administratora danych;

– Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan ,  iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016.